Jumaat, 23 Julai 2010

KRITIKAN ASHA'IRAH TERHADAP SALAFIYYAH: SATU MUHASABAH

Penulis telah diberi kesempatan oleh jabatan untuk menghadiri Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan: Asha’irah dan Cabaran Mutakhir. Melihat kepada tajuk sahaja, penulis fikir semua sahabat sedia maklum bahawa seminar ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan mazhab Asha’irah sebagai aliran majoriti dan arus perdana di negara ini. Hampir kesemua pembentangan berkisar manhaj aqidah Asha’irah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, tauhid, tawassul, perkara khilafiyyah, manhaj Salafiyyah/Wahhabiyyah, fenomena takfir dan banyak lagi. Penulis dapat merasakan bahawa sahabat-sahabat daripada aliran Salafiyyah sudah tentu tidak begitu senang dengan seminar seumpama ini kerana ia mengkritik secara langsung pendekatan Salafiyyah yang dikatakan menyeleweng daripada manhaj aqidah yang sebenar.

Cuma, penulis merasakan perbincangan akan menjadi lebih adil jika ahli akademik daripada aliran Salafiyyah (seperti anggota Majlis Ulama Besar Saudi sendiri) juga dijemput untuk memberikan penjelasan mereka terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh Asha’irah dan pandangan mereka terhadap Asha’irah sendiri. Sekurang-kurangnya ada titik-titik pertemuan yang boleh dicari dan disepakati bersama oleh kedua-dua pihak. Jika pada hari ini Ash’ari masih boleh solat di belakang Salafi dan Salafi boleh solat di belakang Ash’ari, sudah tentu di sana ada titik pertemuannya. Wallahulmusta'an...

Walau apa pun, selepas mengikuti seminar ini selama tiga hari (20-22 Julai 2010), penulis dapat simpulkan bahawa tiada perkara baru yang menjadi bahan kritikan ulama Asha’irah terhadap Salafiyyah selain ianya berkaitan perkara-perkara berikut:-

a) Kesilapan manhaj ithbat zahir makna ayat-ayat mutasyabihat dengan kaedah Ibn Taimiyyah yang dikatakan boleh membawa kepada ‘tajsim’ sedangkan menurut Asha’irah golongan Salaf men ‘tafwidh’ ayat-ayat tersebut secara mutlaq atau juga disebut ‘ta’wil ijmali’.

b) Salafiyyah mengeluarkan Asha’irah daripada Ahli Sunnah Wal-Jamaah (sekurang-kurangnya dalam bab mutasyabihat) kerana meta’thilkan ayat-ayat mutasyabihat sedangkan Asha’irah adalah mazhab majoriti umat Islam dan tidak mengambil pandangan lain yang berlawanan dengan mazhab Salaf kerana Salaf juga menta’wil ayat-ayat mutasyabihat dalam sesetengah keadaan.

c) Menjadikan pembahagian kepada tauhid tiga iaitu; tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyyah dan tauhid asma’ dan sifat sebagai landasan untuk mengkafirkan umat Islam selain Salafiyyah. Pembahagian ini juga telah membezakan antara makna rububiyyah dan uluhiyyah sedangkan ia merujuk kepada makna yang sama.

d) Menjadikan isu ‘tawassul’ kepada para Nabi dan wali-wali yang telah meninggal dunia sebagai isu pokok aqidah, sehingga mengkafirkan golongan yang melakukannya dengan alasan ia adalah termasuk ‘syirik besar’, sedangkan ia termasuk masalah fiqh yang para ulama berselisih pandangan tentang perkara ini.

e) Memperbesar-besarkan masalah khilafiyyah fiqhiyyah menjadi masalah sunnah dan bid’ah sehingga ke peringkat mentabdi’, mentadhlil dan akhirnya mengkafirkan.

Penulis merasakan ini adalah antara kritikan-kritikan tajam yang telah diulas secara akademik oleh para pembentang kertas kerja. Kritikan-kritikan ini amat wajar sekali dikaji, diteliti dan diperhalusi oleh kalangan sahabat-sahabat daripada aliran Salafiyyah secara berlapang dada, dengan minda akademik dan bukan emosi. Mungkin bukan semuanya tepat tetapi penulis merasakan jika ia diterima baik oleh pihak Salafiyyah, TIADA SEBAB MENGAPA KITA TIDAK BOLEH BERTASAMUH DALAM PERKARA-PERKARA TERSEBUT.

Berikut adalah di antara kertas-kertas kerja yang perlu dibaca secara berlapang dada:


Pembentangan turut menyaksikan kritikan terhadap gerakan 'al-Ahbasy' yang gemar menggunakan kaedah ta'yin dalam menyesat atau mengkafirkan individu yang tidak sependapat dengan mereka. Lihat  Asalib wa Wasa'il Nasyr al-Maudhu'at al-Aqadiyyah li al-Jam'iyyat al-Masyari' al-Khairiyyah Lubnan (al-Ahbasy) 

Penulis juga tertarik dengan pembentangan berkenaan Manhaj Aqidah Menurut Ikhwan al-Muslimin yang memperlihatkan usaha al-Syahid Hasan al-Banna untuk keluar daripada segala bentuk khilaf antara Salaf dan Khalaf malah mencari kata sepakat bagi menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Perkara ini juga boleh dalam kertas al-Khitab al-'Aqadi fi Maliziya wa Tahaddiyyat al-'Asr yang cuba mencari titik persamaan antara kedua-dua manhaj khususnya dalam konteks negara kita.

Wallahu a'lam.